Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

Kontakt

Talk Online Panel s.r.o.
Geologická 575/2
152 00 Praha 5
Česká republika


E-Mail: info[at]mail.ivyskumy.sk
Web: www.ivyskumy.sk

IČ: 17375886
DIČ: CZ17375886

Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registru vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 370803, dňa 28. 7. 2022.

 

Autorské práva

Obsahy týchto stránok sú chránené autorskými právami. Akékoľvek ďalšie využitie, najmä ukladanie do databázy, zverejňovanie, kopírovanie, akékoľvek formy komerčného využitia a odovzdávanie tretím osobám, či už v plnom rozsahu, čiastočne alebo v spracovanej forme je bez súhlasu Data Collect s.r.o. zakázané. Tlačený alebo iný obsah je k dispozícii iba pre osobnú potrebu. Nie je sprístupnený tretím osobám, ani pre nekomerčné účely alebo súkromné záujmy, napríklad pre prezentáciu tretím stranám. Úplné alebo čiastočné použitie zdrojového kódu alebo iných zložiek systému a publikovaných materiálov (obrázky, zvuky atď.) je chránené autorskými právami a licenčnými podmienkami majiteľa a akékoľvek použitie musí byť výslovne písomne schválené.

Odvolanie

Vydavateľ zostavuje a upravuje informácie na tejto webovej stránke na základe svojich najlepších znalostí s cieľom poskytnúť tak používateľom seriózne a aktualizované informácie. Všetky informácie k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu alebo internetu znamená, že nie sú priamo spojené s vydavateľom. Nebude prijatý žiaden záväzok za informácie obsiahnuté tam ani žiadne následky jeho použitia. V súlade so zákonom, vydavateľ výslovne poukazuje na to, že chyby nemožno úplne vylúčiť, a že všetky informácie sú poskytnuté k oprave. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za chyby týkajúce sa dôsledku zdrojov alebo spracovania a nenesie zodpovednosť za obsah a jeho následky. Vydavateľ najmä nenesie priamu alebo nepriamu zodpovednosť za priame alebo nepriame dôsledky použitia alebo zneužitia informácii obsiahnutých na týchto webových stránkach.