Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

Podmienky používania

PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE SLUŽIEB SERVERA IVYSKUMY.SK

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „zmluvné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Data Collect s.r.o., so sídlom Geologická 575/2, 15200 Praha 5, Česká republika, IČO: 27242480, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, oddiel C, vložka číslo 107063 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a tretími osobami (používateľmi) pri používaní servera prevádzkovateľa umiestneného na internetových adresách http://www.ivyskumy.sk (ďalej len „používateľ“ a „server prevádzkovateľa“).

1.2. Znenie zmluvných podmienok môže prevádzkovateľ meniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti strán vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia zmluvných podmienok.

2. KONTO POUŽÍVATEĽA

2.1. Na základe registrácie sa používateľ môže zúčastniť on-line výskumov na serveri prevádzkovateľa, a to prostredníctvom používateľského konta zriadeného užívateľom na serveri prevádzkovateľa (ďalej len „používateľský účet“). Za účasť na on-line výskumoch prevádzkovateľa môže používateľ získať body a odmeny, ktorých forma a výška sú záväzne uvádzané na stránkach servera prevádzkovateľa a pri e-mailovej a  telefonickej komunikácii s používateľmi. Platnosť každého bodu je obmedzená na obdobie 24 mesiacov od dátumu jej vzniku. Podmienkou čerpania odmen je aktuálny, kompletný a overený profil používateľa, uvedený na jeho užívateľskom účte.

2.2. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany používateľa.

2.3. Používateľ nie je oprávnený bez súhlasu prevádzkovateľa sprístupniť údaje uvádzané v on-line výskumoch a anketách (text, obrázky, video a pod.) tretím osobám či ich využiť pre sebe v rozporu s ich účelom, a to ani ako celok, ani čiastočne, ani v akejkoľvek inej upravenej či neupravenej forme. Používateľ nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretími osobami.

2.4. Používateľ je povinný informovať prevádzkovateľa v prípade, že nastanú prípady uvedené v čl. 2.2 a/alebo čl. 2.3 zmluvných podmienok, alebo keď sa bude používateľ dôvodne domnievať, že by nastať mohli.

2.5. Pri registrácii na serveri prevádzkovateľa je používateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.

2.6. Prevádzkovateľ môže používateľovi zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď používateľ nevyužíva svoj používateľský účet viac ako 6 (šesť) mesiacov alebo v prípade, že vo svojom používateľskom účte či v odpovediach na otázky v rámci on-line výskumov prevádzkovateľa opakovane uvádza nepravdivé informácie. Pre overenie pravdivosti a správnosti údajov je prevádzkovateľ oprávnený požiadať o predloženie dokladu totožnosti. V prípade nemožnosti overenia správnosti a pravdivosti údajov o používateľovi z dôvodu nepredloženia dokladu používateľom, je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť používateľský účet. Používateľ je oprávnený zrušiť svoj používateľský účet, čím dôjde  k ukončeniu spracovávania osobných údajov prevádzkovateľom (čl. 3.5).

2.7. Používateľ berie na vedomie, že webové rozhranie servera prevádzkovateľa a používateľský účet nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä pri nutnej údržbe hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa, príp. tretích osôb.

2.8. Používateľ môže založiť na serveri len jeden používateľský účet.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Ochrana osobných údajov je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

3.2. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, a to pre účely výskumov a pre účely uhradenia zákazníckych výhod a odmien. Používateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov uvedených pri registrácii: Ide predovšetkým o meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, bankové spojenie, pohlavie, vzdelanie a ďalšie sociodemografické údaje, pokiaľ ich používateľ uviedol (ďalej iba „osobné údaje“).

3.3. Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii a vo svojom používateľskom účte) uvádzať správne a pravdivo a udržiavať aktuálne.

3.4. Osobné údaje nebudú sprístupňované tretím osobám bez výslovného súhlasu používateľa. Výnimku tvorí sprístupnenie osobných údajov partnerom prevádzkovateľa, ktorí sú zapojení do vernostného systému servera www.ivyskumy.sk – u týchto partnerov používateľ súhlasí s predaním osobných údajov. V prípade, keď príde ku zmene osoby, ktorá prevádzkuje server umiestnený na internetovej adrese https://www.ivyskumy.sk, súhlasí používateľ so sprístupnením jeho osobných údajov tejto tretej osobe (vrátane sprístupnenia osobných údajov do zahraničia).

3.5. Osobné údaje budú spracovávané po celú dobu existencie používateľského účtu používateľa. Po skončení existencie používateľského účtu budú osobné údaje zlikvidované. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

3.6. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Používateľ prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k prevádzkovateľovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu prevádzkovateľa. Používateľ ďalej prehlasuje, že bol informovaný o svojich zákonných právach, najmä o tom, že môže požadovať informácie o spracovaní osobných údajov, že môže požadovať prístup ku spracovávaným osobným údajom a tiež o tom, že môže požadovať vysvetlenie, resp. odstránenie závadného stavu v prípade, že by spracovanie osobných údajov bolo v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života či súkromného a osobného života iných osôb alebo v rozpore so zákonom. Používateľ vyhlasuje, že bol poučený o tom, že ak príde zo strany správcu k porušeniu povinností uložených zákonom č. 101/2000 Sb., má právo pri splnení zákonných podmienok žiadať správcu, aby sa správca zdržal protiprávneho konania a odstránil závadný stav, aby bola vykonaná oprava osobných údajov tak, aby boli správne a presné, aby boli osobné údaje zablokované a/alebo zlikvidované, pokiaľ to neodporuje iným právnym predpisom, aby zaistil primerané zadosťučinenie v súlade s občianskoprávnymi predpismi, ak boli dotknuté osobnostné práva a po správcovi požadovať náhradu prípadne vzniknutej škody. Používateľ vyhlasuje, že bol poučený o tom, že má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

4. POUŽÍVANIE SLUŽBY A VYUŽÍVANIE POSKYTNUTÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Používateľ súhlasí so zasielaním informácií na svoju elektronickú adresu či na svoj telefonický kontakt prevádzkovateľom, pokiaľ ho pri registrácii uviedol. V prípade, že príde ku zmene osoby, ktorá prevádzkuje server umiestnený na internetovej adrese http://www.ivyskumy.sk, súhlasí používateľ so zasielaním informácií na svoju elektronickú adresu či na svoj telefonický kontakt aj zo strany ďalších osôb, ktoré budú tento server prevádzkovať.

4.2. Informácie poskytnuté používateľom v rámci on-line výskumov je prevádzkovateľ oprávnený využiť pre seba akýmkoľvek spôsobom. Tretím osobám môžu byť tieto informácie získané od používateľa poskytované tak, aby pôvodcu informácií (používateľa) nebolo možné touto treťou osobou identifikovať (informácie budú poskytované tretím osobám anonymne), pokiaľ používateľ neposkytne prevádzkovateľovi výslovný súhlas v rámci konkrétneho výskumného projektu. Prípadný takto vyslovený súhlas sa vzťahuje len na daný projekt a nevzťahuje sa na ďalšie výskumné projekty.

4.3. V prípade, že informácie poskytnuté používateľom v rámci on-line výskumov budú mať charakter autorského diela, poskytuje používateľ týmto prevádzkovateľovi výhradné oprávnenie k výkonu práva toto dielo použiť (licenciu), a to nasledujúcim spôsobom a v nasledujúcom rozsahu. Licencia je poskytovaná ku všetkým spôsobom použitia, a to v neobmedzenom množstevnom a územnom rozsahu. Licencia je poskytovaná na dobu sedemdesiatich (70) rokov od účinnosti tejto zmluvy. Prevádzkovateľ môže oprávnenie tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti poskytnúť tretej osobe (poskytovať podlicencie). Prevádzkovateľ je oprávnený robiť zmeny a úpravy diela, ktoré je predmetom licencie, spojovať toto dielo s inými autorskými dielami či zaradiť toto dielo do diela súborného.

5. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI

5.1. Používateľ berie na vedomie, že programové vybavenie tvoriace webové rozhranie servera prevádzkovateľa je chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či používať programové vybavenie, ktoré je vykonávateľom majetkových práv alebo oprávneným používateľom prevádzkovateľ.

5.2. Používateľ nie je oprávnený pri využívaní servera prevádzkovateľa používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku tohoto servera. Webové rozhranie servera prevádzkovateľa je možné využívať iba v súlade s určením služby, v dohodnutom rozsahu a ktorý nie je na úkor práv ostatných používateľov.

5.3. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vady služieb vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania servera prevádzkovateľa či v dôsledku použitia webového rozhrania servera prevádzkovateľa v rozpore s jeho určením.

5.4. Používateľ ďalej berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť dátovej siete používateľa, funkčnosť verejnej dátovej siete, funkčnosť hardvérového vybavenia používateľa, za stav ostatného programového vybavenia používateľa a za prípadné zásahy tretích osôb do ostatného programového vybavenia používateľa.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Zmluvné podmienky sa riadia českým právom a to konkretne zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

6.2. Pre rozhodovanie sporov o právach a povinnostiach vzniknutých v súvislosti s používaním servera prevádzkovateľa je v prípade vecnej príslušnosti okresného súdu v prvom stupni príslušný Obvodný súd pre Prahu 1 a v prípade vecnej príslušnosti krajského súdu v prvom stupni príslušný Mestský súd v Prahe.