Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

Zásady ochrany osobných údajov

Dobrý deň,
vítame Vás na stránke venovanej spracovaniu osobných údajov v spoločnosti Data Collect s.r.o. Sme si vedomí dôležitosti ochrany údajov našich spolupracovníkov, registrovaných členov našich služieb a respondentov našich výskumov.

Dôležité kontakty ochrany osobných údajov:

Správca osobných údajov:
Názov: Data Collect s.r.o.
Sídlo: Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, Česká republika
IČ: 27242480

1. Čo robíme

Data Collect je výskumná agentúra, ktorá pomáha podnikom a inštitúciám sa správne rozhodnúť, zistiť názory zákazníkov na tovar a služby, zamestnancov na zamestnávateľa, otestovať koncepty nových produktov, internetové stránky atď. Pýtame sa pomocou internetových a telefonických metód.

Všetky naše aktivity sa zameriavajú na poskytovanie služieb výskumu trhu a verejnej mienky. Jedná sa o tieto služby: iVýkumy.cz, iVýskumy.sk, Odměny.cz, aplikácie CATI a OpenSurvey pre dotazovanie a správu projektov a interné aplikácie pre nábor nových zamestnancov.

2. Aké osobné údaje spracovávame

Pokiaľ ste sa v minulosti zaregistrovali ako člen niektorej z našich služieb, v rámci svojho profilu poskytujeme nasledujúce identifikačné údaje, ktoré sú potrebné pre odmeňovanie, administratívne a kontrolné účely (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo účtu). Tieto údaje potrebujeme, aby sme Vás mohli odmeňovať - na zadanú adresu alebo účet posielame peniaze alebo výhry. Vašu skutočnú identitu taktiež potrebujeme vedieť z kontrolných dôvodov - pre spoľahlivosť našich výskumov si musíme byť istí, že naši členovia sú skutoční a nie sú len fiktívne „virtuálne“ bytosti. Osobné údaje nie sú sprístupnené žiadnej ďalšej strane. Vaše kontaktné údaje sú uchovávané oddelene a už vo všetkých agendách vystupujete len pomocou Vášho panelového čísla ID.

Právny základ spracovania týchto údajov: zákonný dôvod (na dodržanie zákonných povinností, na plnenie zmluvy so subjektom a oprávnenými záujmami správcu).

  • Kontaktné údaje (e-mail, telefón) používame, aby sme Vás mohli kontaktovať s pozvánkami do výskumných projektov
    Právny základ spracovania týchto údajov: oprávnený záujem (nevyhnutný pre poskytovanie služieb súvisiacich s účasťou na dotazovacích projektoch a následnou kontrolou)
  • Základné sociodemografické údaje u registrovaných používateľov (pohlavie, vek, vzdelanie, sídlo, charakteristika domácnosti, ekonomická aktivita a nepovinne príjem) používame, aby sme Vás mohli zaradiť do správnych výskumných projektov.
    Právny základ spracovania týchto údajov: súhlas (nevyhnutné pre poskytovanie služieb súvisiacich s účasťou na dotazovacích projektoch a následnou kontrolou)


Pre Vašu vyššiu ochranu je využívaná tzv. pseudonymizacia, tzn. že v systéme vystupujete pod Vašim identifikačným číslom (ID). Všetko, čo uvediete vo Vašom profile alebo v dotazníkoch, je ukladané oddelene od Vašich identifikačných a kontaktných údajov. Využívame tiež najvyššiu ochranu formou anonymizácie dát, kedy je zo súboru odstránený aj pseudonymizačný článok.

Pre náhodné výbery u telefonických výskumov používame zoznamy anonymných telefónnych čísiel. V prípade, že nám zadávateľ výskumu odovzdá tiež kontakty na respondentov, sme v úlohe spracovateľa a konáme preto podľa pokynov zadávateľa výskumu (správca).

V samotných dotazníkoch vystupujete anonymne a výsledky sú spracovávané pomocou štatistických metód bez použitia osobných údajov. V prípade, že je s ohľadom na charakter výskumu nutné pripojiť k dotazníku tiež Vaše osobné údaje, vždy si od Vás najprv vyžiadame výslovný súhlas k tejto akcii.

Nikdy nevyžadujeme osobné údaje, ktoré k danému účelu nie sú potrebné (napr. rodné číslo, číslo občianskeho či iného preukazu, kópia dokladu a pod.). Osobné údaje používame v nami poskytovaných službách vždy iba na účel, na ktorý ste nám svoje údaje poskytli, o tomto účele vždy užívateľa zrozumiteľne informujeme.

Údaje nám poskytujete na dobu, po ktorú trvá Vaša spolupráca s nami, napr. formou členstva v paneli a 6 mesiacov po jej ukončení pre kontrolné účely.

V prípade, že sa stanete členmi našich služieb iVýzkumy.cz, iVýskumy.sk, Odměny.cz alebo anketárskeho systému, je Data Collect správcom Vašich osobných údajov. V pozícii správcu osobných údajov ale nie sme vo všetkých prípadoch. Ak získame kontakty od zadávateľa výskumného projektu, je správcom osobných údajov spoločnosť alebo inštitúcia, ktorá prieskumný projekt zadala a Data Collect je v pozícii spracovateľa osobných údajov.

Funkcia V pohybe v aplikácii iVýskumy.sk

V aplikácii iVýskumy.sk je možné udeliť súhlas so zdieľaním vlastných informácií o geografickej polohe mobilného zariadenia, ktoré môže aplikácia získavať bez ohľadu na to, či je aplikácia otvorená, alebo nie. V prípade súhlasu člena panelu s poskytnutím údajov o geografickej polohe, spoločnosť Data Collect bude využívať tieto informácie o polohe za účelom ponuky účasti v prieskumoch trhu a verejnej mienky súvisiacich s danou lokáciou alebo je oprávnená zdieľať tieto geografické dáta s klientmi tretích strán, aby zisťovali priestorovú distribúciu alebo vzorce prevádzky používateľov aplikácie iVýskumy.sk na účely výskumu. Okrem toho môže spoločnosť Data Collect zdieľať dáta o geografickej polohe členov panela s klientmi tretích strán za účelom zhromažďovania informácií o lokalitách, vytváranie profilov a výskumov zameraných na užívateľa. Ak členovia panelu už nechcú zdieľať svoje geografické údaje prostredníctvom svojho zariadenia, môžu službu deaktivovať priamo v aplikácii alebo môžu zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov v zariadení.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje, sú sprístupnené iba správcovia a v rozsahu potrebnom na určenú činnosť potom spracovateľom. Iným osobám nie sú prístupné. Tým nie je dotknutá prípadná povinnosť správcu tieto údaje odovzdať subjektom, ktoré sú na základe zákona oprávnené si tieto údaje vyžiadať.

Spracovanie osobných údajov môžu pre Data Collect vykonávať iba spracovatelia, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Všetkých spracovateľov vyberáme na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami prenesených osobných údajov. Ide o týchto spracovateľov:

  • poskytovatelia IT služieb za účelom zaistenia vývoja, prevádzky a podpory informačných systémov
  • poskytovateľom bankových, poštových a komunikačných služieb a elektronických komunikačných služieb
    externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Poskytovanie našich služieb nevyžaduje, aby sme odovzdávali Vaše osobné údaje na spracovanie mimo EÚ.

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracovania svojich osobných údajov alebo na účel uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

Transparentnosť

Pri zadávaní svojich osobných údajov Vás vždy transparentne poučíme o účele použitia, spôsobe ich spracovania a ďalších dôležitých skutočnostiach.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o Vás Data Collect spracováva. Prehľad spracovávaných osobných údajov nájdete po prihlásení do svojho profilu.

Právo na opravu osobných údajov

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie, prípadne vykonať opravu po prihlásení vo svojom profile.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. S ohľadom na kategóriu spracovávaného osobného údaja môže byť dôsledkom ukončenia Vášho členstva v našich službách.

Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov

Máte právo požadovať obmedzenia spracovania, ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údajov. Na Vašu žiadosť môžeme vybrané osobné údaje aj po strate titulu naďalej spracovávať, aby ste mohli uplatniť napríklad na súde nárok, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete.

Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov. Spracovávané osobné údaje Vám budú poskytnuté po autorizovanej žiadosti v elektronickej podobe.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. V takom prípade Vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracovávať na tento účel. Zároveň, vzhľadom na Vami spochybnené spracovanie, môže byť dôsledkom ukončenia Vášho členstva v našich službách.

Pre uplatnenie svojich práv sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára nižšie alebo kontaktnej linky: (+420) 225 020 010

Na Vaše žiadosti týkajúce sa uplatnenia Vašich práv budeme reagovať bez zbytočného odkladu v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. Lehotu je v prípade potreby možné predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto predĺžení Vás budeme vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, vždy informovať.

Data Collect bude bez zbytočného odkladu o žiadosti o obmedzení spracovania, oprave, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov informovať príjemcu osobných údajov. To neplatí, ak je informovanie príjemcu nemožné alebo by vyžadovalo neprimerané úsilie.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ak sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Úrad pre ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
telefón: +420 234 665 111

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky o týchto zásadách ochrany súkromia alebo spôsobu zberu a používaní Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese info[at]datacollect.cz